wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
O nás

O nás

Rodinné centrum je od 1.7.2003 odloučeným pracovištěm odboru sociálně právní ochrana dětí statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih. V rámci samostatné působnosti se zaměřuje na individuální sociální práci v rodinách s dětmi, které jsou ohroženy sociální exkluzí. Jedná se o rodiny, ve kterých existují překážky komplikující nebo zamezující rodině žít v jejím přirozeném prostředí. Příslušné aktivity Rodinného centra vycházejí z ověřených potřeb uvedené rizikové skupiny obyvatel podložené terénní sociální prací.
 
 Cílovou skupinou jsou občané s trvalým pobytem na území městského obvodu Ostrava-Jih:
  • rodiny v evidenci odboru sociálně právní ochrana dětí ÚMOb O.-Jih
  • rodiny ubytované v bytech vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení
  • rodiny nacházející se v různých tíživých situacích, sociálně znevýhodněné rodiny žijící v přilehlé lokalitě
  • rodiny z etnických skupin žijící v přilehlé lokalitě
  • rodiny žijící v problémové lokalitě, jejichž děti tráví svůj volný čas "na ulici"
Konkrétně se jedná o rodiny s výskytem sociopatologických jevů, tedy rodiny s abúzem alkoholu či jiných návykových látek některého z členů, rodiny ohrožené rozvodem rodičů, rodiny s omezenými možnostmi bydlení či žijící na ubytovnách, rodiny s neschopnosti orientace v sociální oblasti, rodiny s nezaměstnanými členy, neúplné rodiny, rodiny, ve kterých hrozí nařízení ústavní výchovy, tedy odejmutí dítěte z jeho přirozeného prostředí nebo již k odejmutí dítěte došlo, rodiny a děti etnických menšin v různých tíživých situacích, rodiny s dětmi se zdravotním handicapem, rodiny a děti s výskytem trestné činnosti apod.
 

Druhy činnosti Rodinného centra:

1. Poradenská činnost

Rodinné centrum poskytuje sociální poradenství rodinám, které se z různých důvodů ocitly v obtížné situaci, kterou nemohou, neumějí či nechtějí zvládnout bez odborné pomoci. Zprostředkovává klientovi kontakt s institucemi, které postykují zdroje či další informace k vyřešení jeho problémů.

2. Terénní práce s rodinami v evidenci odboru sociálně právní ochrana dětí

Rodinnému centru jsou  rodiny předávány do individuální péče na základě Informací pro zpracování individuálního plánu sociální práce s rodinou a Informovaného souhlasu klienta orgánem sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb Ostrava-Jih. Jedná se o rodiny, kde péče rodičů selhává natolik, že je ohroženo setrvání dítěte v jeho přirozeném prostředí primární rodiny. Těmto rodinám je poskytována soustavná pomoc při řešení vzniklých problémů. S rodinou je vypracován individuální plán, ve kterém jsou analyzovány potřeby klientů a stanoveny cíle intervence, a to vč. časového harmonogramu. Tento kontrakt je pravidelně vyhodnocován.  

3. Sociální práce s nájemci bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení
 

V obytném domě na ul. Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh, je vyčleněno 13 bytových jednotek pro potřeby sociálního bydlení.  Jedná se o byty velikosti 1+0, I. kategorie, které jsou ve vlastnictví  statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih. Pronájem bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení se řídí platnými předpisy - ke stažení zde, čl. 12.

S nájemci bytů sociální pracovníci Rodinného centra pracují metodami individuální sociální práce. Nájemcům je dána možnost změnit tíživou sociální, bytovou či životní situaci a za pomoci sociálních pracovníků nalézt vlastní cestu k vyřešení bytového problému.

4. Organizace volného času sociálně znevýhodněných dětí
 
V Rodinném centru probíhají pod vedením pedagoga volného času činnosti a aktivity zaměřené na rozvoj zájmů, znalostí a sociálních dovedností u výše zmiňovaných dětí. Činnost klubovny se řídí vlastním provozním řádem. Více informací : http://www.rcentrum.com/index.php/klubovna
 
 
Zaměstnanci:  
 
Bc. Beata Svobodová, DiS. - sociální pracovnice
Vzdělání:Univerzita Jana Amose Komenského - Praha, obor: management řízení lidských zdrojů
Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, obor: sociální práce a sociální pedagogika
 
Petra Pokludová - pedagog volného času
Vzdělání: Střední škola pedagogická
 
 
 
 

Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches