O nás

  • Vytisknout
Rodinné centrum je od 1.7.2003 odloučeným pracovištěm odboru sociálně právní ochrana dětí statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih. V rámci samostatné působnosti se zaměřuje na individuální sociální práci v rodinách s dětmi, které jsou ohroženy sociální exkluzí. Jedná se o rodiny, ve kterých existují překážky komplikující nebo zamezující rodině žít v jejím přirozeném prostředí. Příslušné aktivity Rodinného centra vycházejí z ověřených potřeb uvedené rizikové skupiny obyvatel podložené terénní sociální prací.
 
 Cílovou skupinou jsou občané s trvalým pobytem na území městského obvodu Ostrava-Jih:
  • rodiny v evidenci odboru sociálně právní ochrana dětí ÚMOb O.-Jih
  • rodiny ubytované v bytech vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení
  • rodiny nacházející se v různých tíživých situacích, sociálně znevýhodněné rodiny žijící v přilehlé lokalitě
  • rodiny z etnických skupin žijící v přilehlé lokalitě
  • rodiny žijící v problémové lokalitě, jejichž děti tráví svůj volný čas "na ulici"
Konkrétně se jedná o rodiny s výskytem sociopatologických jevů, tedy rodiny s abúzem alkoholu či jiných návykových látek některého z členů, rodiny ohrožené rozvodem rodičů, rodiny s omezenými možnostmi bydlení či žijící na ubytovnách, rodiny s neschopnosti orientace v sociální oblasti, rodiny s nezaměstnanými členy, neúplné rodiny, rodiny, ve kterých hrozí nařízení ústavní výchovy, tedy odejmutí dítěte z jeho přirozeného prostředí nebo již k odejmutí dítěte došlo, rodiny a děti etnických menšin v různých tíživých situacích, rodiny s dětmi se zdravotním handicapem, rodiny a děti s výskytem trestné činnosti apod.
 

Druhy činnosti Rodinného centra:

1. Poradenská činnost

Rodinné centrum poskytuje sociální poradenství rodinám, které se z různých důvodů ocitly v obtížné situaci, kterou nemohou, neumějí či nechtějí zvládnout bez odborné pomoci. Zprostředkovává klientovi kontakt s institucemi, které postykují zdroje či další informace k vyřešení jeho problémů.

2. Terénní práce s rodinami v evidenci odboru sociálně právní ochrana dětí

Rodinnému centru jsou  rodiny předávány do individuální péče na základě Informací pro zpracování individuálního plánu sociální práce s rodinou a Informovaného souhlasu klienta orgánem sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb Ostrava-Jih. Jedná se o rodiny, kde péče rodičů selhává natolik, že je ohroženo setrvání dítěte v jeho přirozeném prostředí primární rodiny. Těmto rodinám je poskytována soustavná pomoc při řešení vzniklých problémů. S rodinou je vypracován individuální plán, ve kterém jsou analyzovány potřeby klientů a stanoveny cíle intervence, a to vč. časového harmonogramu. Tento kontrakt je pravidelně vyhodnocován.  

3. Sociální práce s nájemci bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení
 

V obytném domě na ul. Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh, je vyčleněno 13 bytových jednotek pro potřeby sociálního bydlení.  Jedná se o byty velikosti 1+0, I. kategorie, které jsou ve vlastnictví  statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih. Pronájem bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení se řídí platnými předpisy - ke stažení zde, čl. 12.

S nájemci bytů sociální pracovníci Rodinného centra pracují metodami individuální sociální práce. Nájemcům je dána možnost změnit tíživou sociální, bytovou či životní situaci a za pomoci sociálních pracovníků nalézt vlastní cestu k vyřešení bytového problému.

4. Organizace volného času sociálně znevýhodněných dětí
 
V Rodinném centru probíhají pod vedením pedagoga volného času činnosti a aktivity zaměřené na rozvoj zájmů, znalostí a sociálních dovedností u výše zmiňovaných dětí. Činnost klubovny se řídí vlastním provozním řádem. Více informací : http://www.rcentrum.com/index.php/klubovna
 
 
Zaměstnanci:  
 
Bc. Beata Svobodová, DiS. - sociální pracovnice
Vzdělání:Univerzita Jana Amose Komenského - Praha, obor: management řízení lidských zdrojů
Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, obor: sociální práce a sociální pedagogika
 
Petra Pokludová - pedagog volného času
Vzdělání: Střední škola pedagogická